Projektno jezikovno izobraževanje - PBA (Project-Based Approach)

Projektno jezikovno izobraževanje - PBA (Project-Based Approach)

Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.

Jezik je orodje, ki nam omogoča komunikacijo. To je prva, osnovna in najpomembnejša uporabna vrednost jezika.

Jezik uporabljamo za pripovedovanje zgodb, pisanje pravljic, risanje pravljic, igranje iger in podobnih aktivnosti. Vsemu je skupno, da informacije (besedišče) povezujemo med seboj z namenom, da sogovorniku podamo sporočilo.

Učenje uporabe jezika je najbolj pomembno za naše mlajše učence, ki se jezika šele učijo, saj je mlajšim učencem abstraktno znanje jezika, torej slovnična pravila, še nerazumljivo.

Projektno jezikovno izobraževanje naslovi vse specifike zgodnjega jezikovnega izobraževanja:

Igranje na bobne uvaja glasove in zloge ob aktivni udeležbi otroka, kar dviguje motivacijo in angažiranost za delo. Besedišče za igro je vzeto iz projektne zgodbe.

Jezikovno projektno izobraževanje, ki sloni na pripovedovanju pravljic in uporabi slikovnega materiala za igranje taktilnih iger je zanovano na petih, čebulno zasnovanih korakih usvajanja tujega jezika:

Pri vseh petih korakih PBA uporablja igre — kajti igra je resna stvar! — in ZNANJE je zgolj posledica.

Vse, kar je zajeto v spodnjem besedilu, se otroci naučijo skozi projektno zasnovano delo na osnovi vsebine iz projektne pravljice:


Opismenjevanje pri otrocih:


Otroci uporabljajo jezik v socialni igri, kjer so aktivni udeleženci učnega procesa is s tem utrjujejo verbalno komunikacijo, govor v tujem jeziku ter urijo socialne veščine, in socialne kompetence. Z drugimi besedami, uporabljajo veščine 21. stoletja.

Projektno zasnovan pouk omogoča vseživljenjsko profesionalno rast učitelja, saj projekti omogočajo učitelju vpeljati različne metode dela in s tem fleksibilne priprave na pouk, kar je pogoj za ohranjanje aktivnosti pri učitelju in omogočajo neomejene možnosti vpeljevanja novosti v pouk. Kajti, le aktiven učitelj lahko vzgaja aktivne učence.


Obišči naše PBA delavnice in odkrij kako lahko poučuješ projektno. PBA je način dela, ki je najbližji otrokovem razumevanju sveta: NARAVNO, VKLJUČEVALNO in SMISELNO.Preberi še več o PBA v člankih v strokovnih revijah:

Mija Selič: Content-based Instruction for Young Foreign Language Learning. Link

Mija Selič: The Big Picture of the Project-Based Approach (PBA) Language Learning. Link

Mija Selič: The Project Based Approach (PBA) Framework. LinkCoolWeb XI v1.5.6