Projektno jezikovno izobraževanje - PBA (Project-Based Approach)

Tečaj angleščine - učenje komunikacije v angleščini za otroke po pristopu 'Chestbook Teaching'

"ChestBook Teaching: Kjer otroci samozavestno osvajajo angleščino skozi pravljične zgodbe in se suvereno naučijo govoriti angleško."

ChestBook Teaching je pri učenju slovenščine imenovan Učenje iz skrinjice pripovedk

ChestBook Teaching je učenje angleščine (pravzaprav katerega koli jezika), s ciljem učenja komunikacije, pri čemer uporabljamo kakovostne slikanice v ciljnem jeziku. V primeru učenja angleščine, so to angleške slikanice.

ChestBook pristop ustvari kvalitetno učno okolje, kjer otroci postanejo aktivni, samozavestni učenci. Jezika se učijo skozi podoživlanje situacij iz zgodb, v katere so čustveno vpleteni. To omogoča globlje, uporabno in bolj trajno učenje jezika.

ChestBook Teaching temelji na več ključnih načelih:

 • Uporaba slikanic: Slikanice, bogate s kvalitetnimi ilustracijami, pomagajo razumeti zgodbo in besede, tudi ko otroci še ne razumejo jezika.
 • Aktivno učenje: Otroci so aktivni udeleženci pri učenju. Sami sodelujejo v procesu učenja prek sodelovanja v zgodbi in dejavnostih, ki se nanašajo na zgodbo. Na tak način razvijajo notranjo željo po učenju.
 • Učenje prek zgodbe: Zgodbe imajo močno socialno komponento: nudio emocionalno povezanost, spodbujajo empatijo, omogočajo skupno izkušnjo, razvijajo fantazijo in sprostitev. Zaradi omenjenega so zgodbe odlična osnova za spodbujanje komunikacije, še posebej, ker se otroci enostavno in naravno poistovetijo z liki, situacijami in čustvi v zgodbi.
 • Sproščeno in kompleksno učno okolje: ChestBook pristop naravno učno okolje. Za otroke je naravno okolje kompleksno. To pomeni, da je večina elementov znana in prepletena med seboj tako, da poda sporočilo. Takšno okolje je stimulativno za učenje. V takšnem okolju se otroci počutijo udobno in varno. To je ključnega pomena, saj takšno okolje ustvari pogoje (motivacijo), da učenje sploh lahko poteka.
 • Razvoj čustvene povezanosti: Otroci razvijajo čustveno povezanost s karakterji in dogodki v zgodbi. ob razvijanji komunikacije pa tudi med seboj. Ta čustvena povezanost spodbuja notranjo motivacijo za učenje jezika.
 • Učenje na več ravneh: ChestBook pristop ne uči zgolj pomena besed, temveč predvsem medsebojno povezanost in prepletenost besedišča in informacij, kar je ključnega pomena za uspešno komunikacijo. Otroke uči lastnega zavedanja in kontrole lastnih čustev, socializacijo in odnosa do drugih, kar otroci uporabljajo pri komunikaciji in kar je ključnega pomena za uspešno komunikacijo in razvoj uspešnega medsebojnega odnosa.
Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.
Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.

Pogoji za učinkovito učenje angleščine za otroke

Kvalitetno učno okolje

Otroci svet vidijo kompleksno — vse stvari, dogajanje, odnosi ... so med seboj prepleteni. Razumejo le sporočilo, ne pa posameznih elementov v sporočilu. Otroci zato za uspešno učenje potrebujejo kompleksno učno okolje. Kompleksno učno okolje je kvalitetno učno okolje.

Znano okolje

Otroci se lahko učijo šele takrat, ko jim je neka stvar znana in se v situaciji počutijo varne. Če teh pogojev ni, učenje ne poteka.

Znano okolje pomeni, da je otrokom vsebina v večji meri znana, znajo iz nje izluščiti smisel, malenkosti v njej pa so neznanka. Iz teh neznank se otroci potem v kompleksnem in 'znanem' okolju lahko uspešno učijo.

Pozitivni čustveni moment

Kadar otrok vzpostavi pozitiven čustveni odnos s svetom/ osebo/ dogajanjem, takrat se v otroku vzbudi notranja želja, da spozna več. Tako se v otroku vzpostavi notranja motivacija. Otrokovo uspešno učenje je zato tesno povezano s čutnim zaznavanjem/ dojemanjem sveta. Bolj kot je otrok čustveno angažiran, bolj kvalitetno in uspešno je njegovo učenje.

Pravljice za otroke

Pravljice za otroke so zgodbe, v katerih nastopajo karakterji, ki so otroku blizu. Z njimi se otrok enostavno poistoveti, gradi z njimi odnos in jih vzame za svoje. Zgodbe navadno potekajo v otroku znanem okolju in so prepletene z zapleti, ki so otroku znani iz lastnih izkušenj.

Z zgodbami zato otroka enostavno povabimo v kompleksno, znano in varno okolje, v katerem otrok lahko svet zaznava in dojema čustveno.

Pravljice so zato prava izbira za vzpostavitev kvalitetnega učnega okolja, ki omogoča vzpostaviti znano, stimulativno, varno in sproščeno učno okolje.

Slikanice

Opismenjevanje otrok se začne že v vrtcu, pri starosti 4-5 let, ko otroci začnejo brati slike.

Kvalitetne slikanice so literatura, ki svojo vsebino podajo tudi z ilustracijami. Ilustracije so pravzaprav kompleksne slike, tako kot je zgodba kompleksno učno okolje, ki jih otrok ne vidi izolirano, temveč vidi njihovo sporočilo.

Skozi ilustracije otroci torej 'berejo sporočilo' že pri štirih letih (nekateri tudi prej).

Kaj učenje iz skrinjice pripovedk nudi otrokom

Z zagotavljanjem kvalitetnega učnega okolja, otrokom predstavimo kompleksno okolje, v katerem je veliko akcije s karakterji, ki so otrokom blizu. Dogajanje jih pritegne, zato so čustveno angažirani. Čeprav mentorji uporabljamo nov jezik — pri nas angleščino — otroci razumejo, saj imajo za podporo ilustracije in mentorjevo demonstracijo.

Ko otroci vzpostavijo suveren in čustven odnos z vsebino ter karakterji iz pravljic, se začne učenje komunikacije v tujem jeziku.

Cilji, ki jih otroci dosegajo s ChestBook teaching pristopom

Vrtec - Učenje angleščine: Navajanje na angleščino

 • Otroci se postopoma uvajajo v angleščino prek pravljic in igranja 'pravljičnih' iger.

1. razred - Socializacija

 • Učenje spretnosti sodelovanja v skupini in sprejemanje angleščine kot pogovornega jezika.
 • Uporaba raznolikih aktivnosti in iger, ki vključujejo tako že znane kot manj znane elemente.
 • Izvedba prvega projekta, ki temelji na pravljicah.

2. razred - Začetek opismenjevanja

 • Spoznavanje videza črk v angleški abecedi in njihove izgovorjave.
 • Postopno uvajanje v pisanje z zapisovanjem projektne zgodbe, pri čemer se črke uporabljajo za dopolnjevanje besedila s ključnimi in znanimi besedami.
 • Za uvajanje v opismenjevanje uporabimo pravljico o Patricku in njegovih hišnih ljubljenčkih.

3. razred - Branje in spogledovanje s slovnico

 • Otroci se učijo povezovati zapis besedila s pravilno izgovorjavo s pomočjo uporabe barvne bralne kode, ki je edinstvena za ChestBook način dela. Le to uporabimo pri branju pravljic iz Usborne zbirke Phonics Readers.
 • Spoznavanje glagola BE in množine skozi zgodbo o Tigru, ki obišče Sally.

4. razred - Struktura besedila in opisni sedanjik

 • Pričetek urjenja pravilne slovnice, vključno s strukturo stavka in besedila.
 • Razumevanje in uporaba opisnega sedanjika (Present Simple Tense) s pomočjo zgodbe o Zelo lačni gosenici.

5. razred - Orientacija v času

 • Spoznamo pevko Doris Day in skozi njeno pesem lažje razumemo preteklik, sedanjik in prihodnjik.

6. razred - Bralno, pisno, govorno in slušno (spo)razumevanje

 • Znanje angleščine otrok je že tako dobro, da se skozi celo leto evalviramo po standardih iz nacionalnega preverjanja znanja za 6. razred.
 • Otroci dosegajo minimalno 80% točk na nacionalnem preverjanju znanja pri angleščini.

Ti cilji sledijo ChestBook načinu učenja angleščine, ki poudarja interaktivne in zabavne metode učenja, vključno s pravljicami, igrami in uporabo unikatnih didaktičnih pripomočkov ter aktivnosti, ki smo jih razvili v CoolSchool.

Črke se uvajajo taktilno, s koordinacijo giba in vida. Uporabljamo glasove izpeljane iz rim projektne zgodbe.

Učenje komunikacije v tujem jeziku - šest korakov za 5-7 letnike

1. Uvodna rutina

 • se pozdravimo
 • urimo socialne veščine (očesni kontakt, dotik, fino in grobo motoriko, kontrolo telesa, odnos s prostorom, potrpežljicost, toleranco, spoštovanje)
 • urimo osredotočenost
 • spoznavamo kulturo komunikacije (drža telesa, toleranca, spoštovanje drugega, poslušanje sogovornika)

2. Pripovedovanje pravljice

Otroku predstavimo kompleksno in kvalitetno učno okolje. Otroci se spoznajo z dogajanjem, vsebino, akcijo, karakterji ...

3. Delo z risanimi predlogami

Otrok se pobližje spozna z vsebinami, besediščem, jezikovnimi strukturami, frazami, besednimi zvezami in slovnico, ki jih pravljica ponuja, ter spozna povezave med posameznimi elementi (tako imenovano mreženje informacij).

4. Elementarne igre

Tu nastopi učenje besedišča, jezikovnih struktur, slovnice, besednih zvez ... skratka jezika, vendar vedno v povezavi z vsebino pravljice in v njenem vsebinskem kontekstu.

Igranje na bobne uvaja glasove in zloge ob aktivni udeležbi otroka, kar dviguje motivacijo in angažiranost za delo. Besedišče za igro je vzeto iz projektne zgodbe.
Igranje na bobne uvaja glasove in zloge ob aktivni udeležbi otroka, kar dviguje motivacijo in angažiranost za delo. Besedišče za igro je vzeto iz projektne zgodbe.

5. Uporaba jezika v komunikaciji

Otroci naučeno besedišče, jezikovne strukture, slovnico, besedne zveze samostojno uporabijo v socialni igri, ki je pravzaprav dramatizacija pravljice. Pri dramatizaciji pravljice gre za improvizacijo; elementarne igre povežemo skupaj, da dobimo vsebino pravljice.

6. Opismenjevanje

 • Starost 5-7 let: Igranje z glasovi in zlogi: BESEDIŠČE JE VZETO IZ PROJEKTNE ZGODBE
 • Starost 6-8 let: Uvajanje črk: PREK GLASOV IZPELJANIH IZ RIM
 • Starost 7-8 let: Uvajanje branja in pisanja: RISANJE PROJEKTNE ZGODBE, IZVEDBA PROJEKT 'PISANJE ZGODBE'
 • Starost 7-8 let: Uvajanje slovnice: VIZUALNI STAVKI
 • Starost 7-9 let: Branje v kontekstu in z razumevanjem: BRANJE BARVNO KODIRANIH SLIKANIC
 • Starost 9-10 let: Uvajanje časovne orientacije in slovničnih časov: VIZUALNA ZGODBA, BESEDNA MREŽA, VIZUALNA SLOVNICA
 • Starost 9-11 let: Pisanje besedila: PRIPOVEDOVANJE IN PISANJE OB SLIKOVNI ZGODBI

Otroci uporabljajo jezik v socialni igri, kjer so aktivni udeleženci učnega procesa is s tem utrjujejo verbalno komunikacijo, govor v tujem jeziku ter urijo socialne veščine, in socialne kompetence. Z drugimi besedami, uporabljajo veščine 21. stoletja.

Projektno zasnovan pouk omogoča vseživljenjsko profesionalno rast učitelja, saj projekti omogočajo učitelju vpeljati različne metode dela in s tem fleksibilne priprave na pouk, kar je pogoj za ohranjanje aktivnosti pri učitelju in omogočajo neomejene možnosti vpeljevanja novosti v pouk. Kajti, le aktiven učitelj lahko vzgaja aktivne učence.


Obišči naše PBA delavnice in odkrij kako lahko poučuješ projektno. PBA je način dela, ki je najbližji otrokovem razumevanju sveta: NARAVNO, VKLJUČEVALNO in SMISELNO.Preberi še več o PBA v člankih v strokovnih revijah:

Mija Selič: Content-based Instruction for Young Foreign Language Learning. Link

Mija Selič: The Big Picture of the Project-Based Approach (PBA) Language Learning. Link

Mija Selič: The Project Based Approach (PBA) Framework. LinkCoolWeb XI v1.9.14