Učni pripomočki

Naši učni pripomočki so namenjeni uporabi otrok!

kartice

Pri C00lSch00l že od leta 2003 zbiramo gradiva in razvijamo učni material za otroke. Lahko se pohvalimo, da zajema dovolj veliko zbirko za pokritje osnovnih potreb vsakega učitelja, ki se odloči poučevati projektno.

Za vključevanje otrok v medsebojno interakcijo prek različnih sodelovalnih iger smo oblikovali unikaten 'Slikovni slovar za otroke'. Sestavljen je iz dveh hišic iz blaga, ‘CoolHouses’ (registrirano pod Registered Community Design Numbers 002369595-0001 in 002369595-0002) ter kartoteke ‘CoolTool’ (Community Design Registration Proceedings Numbers 002376012-0001, 002376012-0002 in 002376012-0003).

KARTOTEKA oz ILUSTRIRANE KARTICE (CoolTool)

CoolTool obsega 700 ilustriranih kartic z dopisano besedo in pokrivajo teme iz različnih vsebin, npr. družina, hrana, barve, vreme, letni časi, šport, hobiji, vozila, načini premikanja, vrste počutja, moje telo, kdo sem jaz idr.

Podoba kartoteke je pomembna, saj iz nje izhaja vse nadaljnje učenje. Besede (kartice) se med seboj sestavljajo in lahko tvorijo povedi, saj nabor besed obsega različne besedne vrste.

CoolTool ima tri različne izvedbe kartice za vsako besedo. V celotnem kompletu je 3500 kartic, vendar so razdeljene v 4 sklope: CoolTool 1, 2, 3 in 3+.

Različne kombinacije slike in besede omogočajo:

izvajanje različnih vrst sodelovalnih didaktičnih iger izvajanje različnih vrst sodelovalnih didaktičnih iger

Več podrobnosti v zavihku CoolTool.

ABECEDNA IN TEMATSKA HIŠKA - COOL HOUSE

Cool Alphabet House - Kombinacija hiške in kartoteke – slikovni slovar in knjižnica za najmlajše

Kartotečni listi so shranjeni v tako imenovani hiški – COOL HOUSE, ki ima dve izvedbi: v TEMATSKI HIŠKI so kartice shranjene po temah, v ABECEDNI HIŠKI so kartice shranjene po abecedi.

Obe hiški omogočata učencem enostavno najti želeno besedo. S pomočjo abecedne hiške učenci hitro povežejo fonetično izgovorjavo z zapisom.

'Cool Alphabet House' usmerja otroke v učenje iskanja besed po 'slovarskem' sistemu, t.j. po abecednem redu. Učence navaja na zapis besed (na katero črko se beseda začne) in jih seznanja z angleško abecedo (povezava fonetične izgovorjave in imena črke). Podrobneje v zavihku CoolHouse.

Ilustrirane kartice in hiški tvorita skupaj unikatni 'Slikovni slovar za otroke'. Sestavljen je iz 700 najpogosteje uporabljenih besed, ki zajamejo konkretni svet otroškega sveta in omogočajo pestrost različnih sodelovalnih aktivnosti za različne nivoje znanja. Hkrati je kartoteka ključni pripomoček pri uvajanju Vizualnih stavkov, Vizualne zgodbe in Vizualne slovnice.

Ves omenjeni material je ključnega pomena za uspešno vizualno in taktilno integriranje slovnice v projektni način dela, z eno največjih prednosti – material je namenjen uporabi otrok.

RISANE PREDLOGE - COOLDOODLE

Projektno delo obsega različne teme, ki jih z otroki zaokrožimo s pomočjo risanih predlog. To je nabor več kot 300 delno izrisanih, črno-belih risb, ki jih učenci individualno dopolnijo.

Skupina otrok je iz leta v leto druga, zato potrebuje učitelj drugačne pristope, druge vsebine… . Učitelj ima na voljo delno izdelane risane predloge na osnovi katerih si učitelj sproti prilagaja delo. Učenci na takšen način utrjujejo svoje znanje saj jih risana predloga usmerja v strategijo zaokroženja svojega znanja (sinteza dela) in razumevanja obravnavanih vsebin. Podrobneje v zavihku CoolDoodle.

Teme projektov uvedemo prek SLIKANIC

Slikanice

Projekt navadno otvorimo s pravljico (slikanico), iz katere nato izpeljujemo različne teme in jih med seboj povezujemo v novo pravljico, pesmico, rimo ali igrico.

Pomembno je, da se dejavnosti obravnavajo v kontekstu in so med seboj smiselno povezane. Pravljice (slikanice) imajo jasno strukturo, učenci prek njih spoznajo kontekst (vsebino) na način, ki jim je blizu (pripovedovanje), so razumljive (vsebina ima slikovno podporo), omogočajo kontekst različnim delavnostim in nudijo pestrost nadgradnje.

Spoznana vsebina je ogrodje, na katero se navezuje različne dejavnosti, kot npr. igre, ki vsebujejo obravnavano besedišče, izdelavo risanih predlog, sestavljanje vizualnih stavkov idr. (več o tem v PROGRAM 6-8 LET).

Pri pripovedovanju pravljic je pomemben izbor ustreznih slikanic; takšnih, pri katerih že same ilustracije pripovedujejo zgodbo in dogajanje ob njej.


DELAVNICE IN PREDAVANJA za učitelje.

Učitelji imajo možnost spoznanja in učenja konkretne uporabe vsega zgoraj omenjenega. Predavanja izvaja avtorica pristopa PBA. Podrobneje v zavihku Delavnice.

Utrinek - pouk Utrinek - pouk

Želite izvedeti več?

Obiščite naše delavnice in se prijavite na listo za obveščanje. O vseh novostih boste obveščeni. Sledite pa nas lahko tudi na blogu, kjer mesečno objavljamo zanimivosti iz prakse zgodnjega učenja tujega jezika. Sledite pa nam lahko tudi na FB strani.

LITERATURA:

 1. Gillies, R. M. (2007). Cooperative Learning: Integrating Theory and Practice. Los Angeles: SAGE Publications.
 2. Heining-Boyton, A.L. (1998). What are the Advantages and Disadvantages of FLES, FLEX and Immersion. V Met, M (Ed.). Critical Issues in Early Second Language Learning. Acott Foresman – Addison Wesley.
 3. Jacobs, G. M. (2006). Issues in Implementing cooperative learning. V McCafferty, S. G., Jacobs, G. M., DaSilva Iddings, A. C. (Eds.). Cooperative Learning and Second Language Teaching. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press.
 4. Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1987). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive and Individualistic Learning (second eddition). New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
 5. Johnson, D.W., Johnson, R.T. (2009). An Educational Psychology Success Story: Social Interdependance Theory and Cooperative Learning. Educational Researcher, Vol. 38/5, (365–379).
 6. Jolliffe, W. (2007). Cooperative Learning in the Classroom: Putting It Into Practice. Los Angeles: SAGE Publications.
 7. Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.
 8. Peklaj, C., et al. (2001). Sodelovalno učenje ali Kdaj več glav več ve. Ljubljana: DZS.
 9. Rich Harris, J.(2007). Otroka oblikujejo vrstniki. Ljubljana: Orbis.
 10. Selič, M. (2012). Sodelovalno učenje pri tujem in maternem jeziku v prvem triletju osnovne šole. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 11. Siciliano, J. I. (2001). How to Incorporate Cooperative Learning Principles in the Classroom: It's More Than Just Putting Students in Teams. Journal of Management Education, Vol. 25/8, (8–20), http://jme.sagepub.com/, (28. 5. 2012).
 12. Slavin, R. E. (1996). Research For the Future: Research on Cooperative Learning and Achievement: What We Know, What We Need to Know. Contemporary Educational Psychology, Vol. 21/1, (43–69).
 13. Wambach, M., Wambach, B. (1999). Drugačna šola: Konvergentna pedagogika v osnovni šoli. Ljubljana: DZS.