COOLSCHOOL DELAVNICE IZ ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA

Vsi programi so v skladu z Učnim načrtom (MIZŠ, 2013) in prinašajo točke v skladu s Pravilnikom, Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10!

Vse delavnice se izvajajo v angleškem jeziku!

Utrinki s seminarja

Krovna delavnica – IGRA JE RESNA STVAR!

Opis: Krovna predstavitev projektnega načina dela (PBA) pri učenju tujega jezika, v prvem triletju osnovne šole (starost otrok od 6-8 let).

Obseg: 22 ur (1 točka).

Trajanje: 3 dni.

Termin: 19 - 21. 8. 2019, Ljudska Univerza Celje.

Nosilka programa: Mag. Mija Selič.

Utrinki s seminarja

Vsebina delavnice: V prvih dveh dneh pregledamo uvodno rutino in etape PBA (otvoritev teme prek pravljice, izbor in utrjevanje jezikovnih elementov ter praktična uporaba jezika). Spoznamo način oblikovanja aktivnosti pri posameznih etapah in jih povezujemo z doseženimi jezikovnimi in socialnimi cilji. Zadnji dan se, na osnovi pridobljenega znanja, izvede ura z otroki in analizira delo. Krovna delavnica prepleta JESENSKE teme (school, about me and my family, activities, transportation, autumn nature and colours, Halloween, weather, calendar, clothing, numbers, songs idr.). PBA omogoča mreženje besedišča in jezikovnih elementov prek različnih tem, kar omogoča lažje in trajnejše pomnjenje.

Utrinki s seminarja

Posebnost delavnice: Osredotočanje v proces dela, kar omogoča samostojno oblikovanje aktivnosti in spoznavanje procesa učenja. Učenje je predstavljeno z zornega kota otroka (kaj ga motivira, kdaj lahko razume, kako sprejema informacije in na kakšen način se sploh lahko uči) ter z zornega kota učitelja (kaj želim doseči, kaj je moj cilj). Ob koncu delavnice imamo izdelan program do decembra. Vsebine in aktivnosti je možno takoj prenesti v razred.

Cena delavnice: 185,00 EUR za zgodnje prijave prejete do vključno 15. 6. 2019. oz. 220,00 EUR za prijave prejete po 15. 6. 2019. V ceni je upoštevan material za izvedbo delavnice, izročki z vsebino delavnice, izvedba programa ter prigrizek, kava in sadje. DDV se ne obračuna.

Delavnica se izvaja, če je prijavljenih vsaj 9 kandidatov.

Do enega leta po udeležbi na delavnici lahko šole kupijo C00lSch00l pripomočke s popustom.

KOMPETENCE UČITELJEV PO DELAVNICI:

Utrinki s seminarja

Sobotnice – IGRA JE RESNA STVAR!

Opis: Sobotnice so nadgradnja oz. poglobitev krovne delavnice Igra je resna stvar! (starost otrok od 6-8 let). Vsaka Sobotnica se poglobi v oblikovanje aktivnosti ene jezikovne veščine.

Obseg: 32 ur. Ure Sobotnic se seštevajo. Vse štiri prinesejo 1.5 točk. Možna je udeležba posamezne Sobotnice.

Trajanje: štiri posamezna srečanja po 8 ur.

Termini (Ljudska Univerza Celje):
Sobotnica ZIMA: govor ter organizacija 'resnih iger' v razredu – 27.10.2018;
Sobotnica POMLAD: opismenjevanje (branje in pisanje) – 1. 12. 2018;
Sobotnica POLETJE: poslušanje – 2. 2. 2019;
Sobotnica PREVERJANJE IN OCENJEVANJE – 13. 4. 2019;

Nosilka programa: Mag. Mija Selič.

Utrinki s seminarja

Vsebina delavnic: Poglabljajo in utrjujejo PBA pristop.

Sobotnica ZIMA – Preplet zimskih tem: Christmas, my house, my family, winter nature, calendar, weather, clothes, colours, outdoor activities, indoor activities, songs). Aktivnosti so osredotočene v oblikovanje, vpeljevanje in organiziranje t. im. resnih iger (glede na velikost razreda), ki omogočajo utrjevanje jezikovnih elementov ter utrjevanje socialnih veščin.

Sobotnica POMLAD - Preplet pomladnih tem: spring nature and landscapes, animals, food, songs, colours, numbers, outdoor activities, calendar. Aktivnosti so osredotočene v opismenjevanje, t.j. poročanje, branje in pisanje: povezava glasu z zapisom, zlogovanje, zapis, strukturiranje stavka in oblikovanje strukturiranega besedila.

Sobotnica POLETJE - vsebina prepleta poletne teme: summer nature and landscape, animals, songs, colours, numbers, outdoor activities, calendar. Aktivnosti so osredotočene v poslušanje: razumevanje navodil, iskaje informacij v poslušanje besedilu, razumevanje vsebine.

Sobotnica SPREMLJANJE NAPREDKA IN EVALVACIJA - vsebina predstavi oblikovanje dejavnosti preverjanja in ocenjevanja znanja, njihovega vrednotenja za vse jezikovne veščine ter sprotno spremljanje napredka otroka.

Utrinki s seminarja

Posebnost delavnic:Vsebine in aktivnosti je možno takoj uporabiti in jih prilagajati glede na želeno temo. Preverjanje in ocenjevanje je prilagojeno načinu formalnega spremljanja znanja in omogoča manj stresa otroku in hkrati bolj realen prikaz otrokovega znanja. Jezikovne elemente se obravnava v kontekstu in vedno v smiselni povezavi z živim jezikom.

Cena delavnice: 85,00 EUR za zgodnje prijave (do enega meseca pred izvedbo posamezne delavnice) oz. 100 EUR za prijave prejete kasneje. V ceni je upoštevan material za izvedbo delavnice, izročki z vsebino delavnice, izvedba programa ter prigrizek, kava in sadje. (DDV se ne obračuna).


Utrinki s seminarja

Nadaljevalna delavnica – SLOVNICA V VIZUALNIH PODOBAH

Opis: Nadgradnja krovne delavnice je praktično zasnovana predstavitev metodologije in projektnega pristopa k poučevanju tujega jezika v 4. in 5. razredu snovne šole (starost otrok od 9-11 let).

Obseg: 18 ur (1 točka).

Trajanje: 2 dni.

Termin: 17 - 18. 5. 2019, Ljudska Univerza Celje.

Nosilka programa: Mag. Mija Selič.

Utrinki s seminarja

Vsebina delavnice: V sklopu konteksta (zgodbe) uvedemo 'pravo' slovnico, ki je predstavljena vizualno, taktilno in funkcionalno. Predstavlja alternativo 'tradicionalnemu učenje' slovnice in omogoča razumevanje in uporabo časov že pri starosti 9. let. Na delavnici spoznamo vizualno opismenjevanje: sestavljanje besedil; strukturiranje, branje in pisanje stavkov ter spoznavanje slovničnih časov. Za prehod v pisanje besedil uporabimo 'word web' pripomoček, ki omogoča vaje branja, pisanja in govora ter spoznavanja vprašalnic, strukture stavka in besednih vrst. Z vizualno slovnico načrtno obravnavamo čase in strukturo stavka. Seznanimo se z različnimi besedili: s plakatom, krajšim tematsko obravnavanim besedilom, s stripi, s poezijo in knjigami.

Utrinki s seminarja

Posebnost delavnice: Program se osredotoča na usvajanje jezikovnih veščin skozi kontekst in se naslanja na vizualno in taktilno podporo. Osrednji akter je učenec in nivo dela se prilagaja in stopnjuje glede na otrokove zmožnosti. Zgornje meje se ne postavlja.

Cena delavnice: 150,00 EUR (za prijave do konca leta 2018), oz. 185 EUR za prijave v letu 2019. V ceni je upoštevan material za izvedbo delavnice, izročki z vsebino delavnice, izvedba programa ter prigrizek, kava in sadje. DDV se ne obračuna.

Do enega leta po udeležbi na delavnici lahko šole kupijo C00lSch00l pripomočke s popustom.

Delavnica se izvaja, če je prijavljenih vsaj 9 kandidatov.


Utrinki s seminarja KOMPETENCE UČITELJEV PO DELAVNICI:

PRIJAVA, POGOJI:

PRIJAVA: izpolnite obrazec na spletni strani. Če je plačnik šola, potrebujemo naročilnico šole.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 9-20

ROK PRIJAVE: do 14 dni pred izvedbo delavnic oziroma do zapolnitve mest.

PLAČILO: kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo delavnice.

NIŽJA KOTIZACIJA: ZA ZGODNJE PRIJAVE.

VRAČILO KOTIZACIJE: Za odjave prijete do 14 dni pred izvedbo delavnice.

OBJAVA PROGRAMA: spletna stran C00lSch00l, pasica delavnice


PRIJAVE NA DELAVNICE


Komentarji udeležencev na izvedenih delavnicah:


"Kaj je na vas naredilo največji vtis na seminarju?" - mnenja udeležencev


Pogosta vprašanja

Podelitev diplom - Seminar Ljubečna avgust 2017

Komu so namenjene delavnice?

Namenjene so učiteljem, ki poučujejo tuji jezik na zgodnji stopnji (6-11 let).

Ali dobim praktične primere iz prakse?

Delavnice so praktično zasnovane. Vse aktivnosti, predstavljene na delavnicah, udeleženci preizkusijo sami. Nabor aktivnosti se lahko takoj prenese v razred.

Ali na seminarju prejmemo tudi kakšne materiale?

Za izvedene dejavnosti se material dobi na izobraževanju. Veliko materiala je na C00lSch00l spletni strani (risane predologe oz t.im 'doodles', ki nadomestijo delovni zvezek). Kartoteka in hiški so plačljivi.

Ali se izvajajo delavnice tudi za višje razrede?

Delavnice zajamejo nižjo stopnjo osnovnošolskega izobraževanja, do starosti 10/11 let.

V čem je razlika med načinom dela, ki je predstavljen na seminarju in CLIL-om?

C00lSch00l pristop ena izmed oblik CLIL-a. Po takšnem konceptu se v Pilgrims izobraževanjih predstavi CLIL pristop.

Kaj je bistvo prikazanega pristopa k učenju tujega jezika?

Bistvo so dejavnosti povezane v projekt in osredotočene na otroka kot glavnega akterja v procesu učenja. To omogočimo prek igivih dejavnosti, v katerih je otrok aktivno vključen. Projekt se izvaja v etapah, znotraj katerih so dejavnosti med seboj vsebinsko povezane. Z drugii besedami, dejavnosti so medpredmetno povezane in dajo otroku smisel.

Podelitev diplom - Seminar Ljubečna avgust 2015

Poučevanju katerega tujega jezika je seminar namenjen?

V prvi triadi je pristop enak, ne glede na to kateri jezik se poučuje. Za pokrivanje ciljev se vse prikazane dejavnosti lahko 'prevedejo' v katerikoli jezik. Primeri predstavljeni na seminarju pa so iz angleškega jezika.

Na kakšen način lahko pridemo do C00lSch00l didaktičnih pripomočkov?

Obstaja štiri vrste C00lSch00l didaktičnih pripomočkov. CoolDoodles, oz. risane predloge so brezplačne. Celotno zbirko najdete tukaj. Računalniške igrice so prav tako brezplačne in jih lahko igrate na tej povezavi. CoolHouse (hiški) in CoolTool (kartoteka) pa se lahko kupijo posamično ali pa v kompletih. Podrobno razporeditev kompletov in cene si lahko ogledate TUKAJ. Natančna in vsestranska uporaba risanih predlog, hišk in kartoteke je predstavljena na seminarjih.
Za naročila C00lSch00l didaktičnih pripomočkov sledite povezavi 'Naročila pripomočkov'.

Koliko kompletov C00lSch00l didaktičnih pripomočkov potrebuje šola?

V kolikor lahko šola organizira svoj urnik tako, da se ure tujega jezika med seboj ne prekrivajo (vsaj isti razredi ne), potem je en 'Celoten komplet' za šolo dovolj (Vsebuje obe hiški in celotno kartoteko).

Pogosta vprašanja o C00lSobotnicah

Utrinki s seminarja

Kaj so C00lSobotnice?

C00lSobotnice so srečanja učiteljev, ki so za svoj način poučevanja angleščine izbrali delo brez učbenikov, po C00lP00l smernicah.

Kaj je namen C00lSobotnic?

Naš namen je združiti moči enako mislečih učiteljev in učiteljic, širiti dobro prakso, si izmenjevati medsebojne izkušnje, iskati rešitve perečih izzivov v danih pogojih poučevanja, si dajati medsebojno podporo, osebno in profesionalno napredovati in posledično dvigovati kvaliteto pouka tako, da smo zadovoljni učitelji, otroci in starši.

Kje se C00lSobotnice izvajajo?

Na OŠ Ljubečna. Glede na prostorske možnosti, ki jih bodo šole pripravljene nuditi, se lahko C00lSobotnice izvajajo na različnih območjih Slovenije.